Aviso legal

 

Erva xardinería.com cumpre cos requisitos establecidos na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Protección de Datos de Carácter Persoal e demais directivas europeas

 

Todos os contidos da presente páxina web, incluíndo sen carácter limitativo, textos, gráficos, imaxes, o seu deseño e os dereitos de propiedade intelectual que puidesen corresponder a devanditos contidos, así como todas as marcas, nomes comerciais ou calquera outro signo distintivo son propiedade de erva xardinería.com ou dos seus lexítimos propietarios, quedando reservados todos os dereitos sobre os mesmos.

 

Queda prohibido calquera acto de reprodución dos contidos, en todo ou en parte, en calquera forma ou medio, sexa mecánico, electrónico, reprográfico ou outro, así como calquera acto de difusión, comunicación pública ou distribución, sen a previa autorización por escrito de erva xardinería.com ou dos seus lexítimos propietarios.

 

Erva xardinería.com non será responsable dos danos ou prexuízos que puidesen derivarse da utilización dos contidos por parte dos usuarios ou da infracción por parte destes de calquera disposición legal vigente.

 

Erva xardinería.com non asume ningunha responsabilidade sobre enlácelos externos que, no seu caso, puidesen incluírse no portal, xa que non ten ningún tipo de control sobre os mesmos, polo que o usuario accede baixo a súa exclusiva responsabilidade ao contido e nas condicións de uso que rexan nos mesmos.

 

Erva xardinería.com resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no sitio web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que presta como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados.

 

O Usuario do portal comprométese a facer un uso adecuado dos servizos que Erva xardinería.com ofrece e a non empregalos para incurrir en actividades ilícitas ou contrarias á boa fe e ao ordenamiento legal, e a non provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Erva xardinería.com, dos seus proveedores ou de terceiras persoas.

 

Erva xardinería.com ten a obrigación de facilitar aos órganos competentes en razón da materia, toda a información e colaboración precisas para o exercicio das súas funcións.

 

Todas as comunicacións e notificaciones realizadas, consideraranse eficaces para todos os efectos, cando se realicen a través de correo electrónico ao e-mail fornecido polo usuario no formulario de alta rexistro. O usuario obrígase a manter informado a Erva xardinería.com dos cambios que se produzan nos datos persoais e na dirección de correo electrónico deste que Erva xardinería.com posúe para informar ao usuario dos feitos que estime oportunos. O usuario recoñece expresamente que devanditos datos foron fornecidos por el mesmo e son veraces.

 

O presente Aviso Legal réxese en todos e cada un dos seus extremos pola lei española, renunciando expresamente as partes ao fuero que lles corresponda, e someténdose aos Xulgados de O Porriño(Pontevedra).